Käyttöehdot

Tämä http://www.bipoinfo.fi -verkkosivusto (jäljempänä ”verkkosivusto”) on Oy H. Lundbeck Ab:n (jäljempänä ”Lundbeck”) ylläpitämä verkkosivusto. Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, mukaan lukien niihin mahdollisesti tehtävät muutokset. Verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöösi. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, sinun tulee poistua välittömästi tältä verkkosivustolta. Lundbeck varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Tästä johtuen on suositeltavaa, että käyt säännöllisin väliajoin lukemassa nämä käyttöehdot.

VERKKOSIVUSTOSTA
Verkkosivusto on Internet-pohjainen tietopalvelu kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä tietoa etsiville suomalaisille henkilöille. Verkkosivustolla pyritään palvelemaan erityisesti kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia, niitä epäileviä tai niiden oireiden tunnistamisessa apua tarvitsevia henkilöitä ja heidän läheisiään. Verkkosivustolla tarjotaan tietoa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, sen oireista ja hoidoista. Sivuston osana saattaa ajoittain olla myös ”asiantuntijan nurkkaus” -osio, jossa lääkäri tai muu asiantuntija kirjoittaa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Käyttäjien ja palautteen lähettäjien henkilötietoja ei kerätä. Lundbeck voi käyttää, julkaista, muokata ja jaella verkkosivustolle toimittamaasi aineistoa korvauksetta.
Bipoinfo-sivustolta on tilattavissa omaan sähköpostiin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Se sisältää ajankohtaisia uutisia ja artikkeleita kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ja sen hoitoon liittyen. Uutiset ovat myös luettavissa sivustoilla. Uutiskirjeen tilaajien yhteystietoja hyödynnetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämistä varten, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Uutiskirje on mahdollista peruuttaa myöhemmin.
Sitoudut olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin Lundbeckia vastaan Lundbeckille toimittamaasi aineistoon liittyen. Verkkosivuston teknisestä ylläpidosta vastaa Viestintätoimisto Kaufmann Agency, Helsinki, Suomi.


IMMATERIAALIOIKEUDET
Tämä verkkosivusto ja sen sisältö, kuten tavaramerkit, design, logot ja verkkotunnukset, on suojattu immateriaalioikeuksia suojaavien lakien nojalla ja ne ovat Lundbeckin tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Lundbeckin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Verkkosivuston sisältö on suojattu suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Tekijänoikeus verkkosivustolla olevaan aineistoon, mukaan lukien rajoituksetta tekstit ja valokuvat, kuuluu Lundbeckille. Verkkosivuston sisällön tai sisällön osan millä tahansa tavalla toteutettu osittainen tai kokonaan kopioiminen, jäljentäminen, muuntaminen, muuttaminen, uudelleen julkaiseminen, hyödyntäminen, lataaminen, tallentaminen, vääristäminen, siirtäminen tai jakeleminen ei ole sallittua ilman Lundbeckin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Tietojen tulostaminen sivustolta yksityishenkilön omaan käyttöön on sallittu. Tietoja ei kuitenkaan saa tulostaa ansiotarkoituksessa.
Lundbeck ei takaa, että verkkosivuston käyttäminen ei loukkaisi jonkun kolmannen osapuolen oikeutta. Lundbeck pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty. Lundbeck varaa oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, mikäli sen immateriaalioikeuksia loukataan.


VERKKOSIVUSTOLLA TARJOTTAVA TIETO
Tämä verkkosivusto sisältää terveyteen, lääkealaan ja sairauden hoitoon liittyvää terveystiedottamiseen luettavaa informaatiota, joka on tarkoitettu yksinomaan luonnollisten henkilöiden käytettäväksi. Verkkosivustolla annettava tieto ei ole tyhjentävää.
Lundbeck ei jaa verkkosivustolla tai sen kautta saatavien palveluiden avulla lääketieteellisiä neuvoja eikä verkkosivustolla olevaa tietoa saa käyttää diagnosointiin taikka lääketieteellistä hoitoa koskevien päätösten tekoon. Verkkosivustolla olevien tai sitä kautta saatujen tietojen ei ole tarkoitettu korvaavan oman lääkärin neuvoja. Lääkkeestä verkkosivustolla mahdollisesti annettuja tietoja ei saa soveltaa lääkitykseen ilman hoitavan lääkärin määräystä.
Ota heti yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveyden- tai sairaanhoitohenkilökuntaan, jos tarvitset lääketieteellistä neuvontaa tai hoitoa.


VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ
Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, mukaan lukien niihin ja verkkosivustoon myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset. Sitoudut siihen, että et käytä verkkosivustoa mihinkään lainvastaiseen käyttötarkoitukseen tai muuhun tarkoitukseen, mikä olisi kiellettyä näiden käyttöehtojen nojalla. Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut siihen, että et hanki etkä yritä hankkia tämän verkkosivuston kautta asiatonta pääsyä muihin järjestelmiin. Sitoudut myös siihen, että et lataa etkä muuten levitä mitään aineistoa tai materiaalia, joka sisältää viruksia tai haittakoodin tai sovelluksen, joka jollain lailla saattaisi muuttaa tai häiritä verkkosivustoa tai Lundbeckin tai verkkosivuston käyttäjien laitteistoa. Lundbeck voi koska tahansa keskeyttää tai lopettaa verkkosivuston julkaisun.
LINKIT MUILLE SIVUSTOILLE

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin ja/tai ylläpitämiin verkkosivustoihin. Lundbeck ei vastaa millään tavalla tällaisiin kolmansien osapuolien omistamiin ja/tai ylläpitämiin sivustoihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainoksista, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen kautta. Lundbeck ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmansien osapuolien verkkosivustoilla tai näiden verkkosivustojen kautta saatavana olevan sisällön tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Lundbeckin verkkosivuston ja ulkopuolisen, kolmansien osapuolien verkkosivuston välinen linkki ei myöskään viittaa siihen, että Lundbeck hyväksyisi kyseiset kolmannen osapuolen sivut tai niiden käyttötarkoituksen.

Kolmansien osapuolien sivustot voivat myös sisältää Lundbeckin verkkosivustoon johtavia linkkejä. Lundbeck ei ole missään tilanteessa vastuussa siitä, että tällaiset kolmansien sivustot eivät ole käytettävissä. Lundbeck ei myöskään tarkasta, valvo, hyväksy eikä muutoinkaan ole vastuussa tällaisten sivujen sisältämistä tai tarjoamista sisällöistä, mainoksista, tuotteista tai materiaaleista.

EI TAKUITA
Lundbeck pyrkii tekemään parhaansa, jotta verkkosivustolla annettava tieto on paikkansa pitävää ja ajan tasalla. Verkkosivuston hyödyntäminen tapahtuu kuitenkin omalla vastuullasi. Verkkosivusto tarjotaan ”sellaisena kuin se on” eikä Lundbeck anna mitään takuuta eikä lupausta, että verkkosivustolla annettava tieto olisi oikein, järjestyksessä, ajan tasalla tai täydellistä. Lundbeck ei myöskään takaa, että verkkosivusto vastaa odotuksiasi tai että verkkosivusto on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti ja virheettömästi tai että informaation oikeellisuus, tarkkuus, täydellisyys ja laatu, jotka olet saanut verkkosivuston kautta, vastaavat odotuksiasi. Lundbeck varaa oikeuden muuttaa verkkosivuston sisältöä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän verkkosivuston käyttäjänä sinun tulee vastata yksin tietojärjestelmääsi koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön lataamisesta verkkosivustolta. Mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka olet saanut verkkosivuston kautta, ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä käyttöehdoissa.
Yllä oleva ei rajoita kuluttajalle pakottavan lain säännöksen nojalla kuuluvia oikeuksia.


VASTUUNRAJOITUS
Verkkosivuston käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Lundbeck ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien käyttämättä jääneestä verkkosivuston käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, sivustolla esitetyn tiedon epätarkkuudesta, paikkansa pitämättömyydestä tai pois jäämisestä aiheutunut vahinko, tulon, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu verkkosivuston käytöstä tai siitä, että sitä ei ole voitu käyttää, korvaavan palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu verkkosivuston kautta saatuun tietoon, informaatioon tai palveluun, viestistä joka on vastaanotettu verkkosivuston kautta, oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomasta muuttamisesta, vahingoittuneesta tietokonelaitteistosta, virusten pääsystä tietojärjestelmään tai muista verkkosivustoon liittyvistä olosuhteista.
Lundbeck korvaa ainoastaan Suomen lain pakottavien säännösten nojalla määrättävät vahingonkorvaukset.


MUUT VERKKOSIVUSTOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
Lundbeck voi milloin tahansa pysyvästi tai väliaikaisesti muuttaa tai keskeyttää koko verkkosivuston tai verkkosivuston osan ylläpito- ja/tai parannustöiden suorittamiseksi tai verkkosivuston muuttamiseksi. Lundbeck ei ole vastuussa verkkosivuston muutoksista tai keskeytyksistä.
Verkkoympäristö ja nettipalvelut eivät välttämättä ole täysin tietoturvallisia ja vastaat omien tietojärjestelmiesi tietoturvan hoitamisesta asianmukaisella tavalla. Sivuston ylläpitäjä on järjestänyt palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä tehokkaasti ja pyrkii teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Sivuston ylläpitäjä ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.


SOVELLETTAVA LAKI JA YHTEYSTIEDOT
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.
Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen Oy H. Lundbeck Ab Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku, Puh. 02 276 5000 tai suomi@lundbeck.com